سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هفت بار

هفت بار خویشتن را خوار یافتم:

نخست انگاه که دیگران را فریفتم و خویش را زرنگ پنداشتم٬
دوم      ان زمان که به طمع مقام ٬ جامه خواری به تن کردم وزان پس خود رابزرگ و والا مقام  پنداشتم٬
سوم    آنگاه که  در انتخاب میان سخت و آسان آزاد گذارده شدم و  آسان را بر گزیدم٬
چهارم  آن دم که گناهی انجام دادم و خویشتن را دلداری دادم که دیگران نیز  چنین  کنند٬
پنجم    آنگاه که سستی خود رابه تقدیر و پیروزی هایم را به توانمندی خویش نسبت دادم٬
ششم آن زمان که زشت چهره ای را خوار شمردم حال آنکه زشتی وخواری درخویشتن خویشم بود٬
هفتم  در ان دم که زبان به ستایش چون خودی گشودم وانگاه اندیشیدم که کار نیکویی انجام داده ام٬